Απόφαση (ΕΕ) 2018/1875 του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής τεχνικών εμπειρογνωμόνων του Διακυβερνητικού Οργανισμού Διεθνών Σιδηροδρομικών Μεταφορών (OTIF) όσον αφορά ορισμένες τροποποιήσεις των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών «Γενικές διατάξεις — Υποσυστήματα (ΕΤΠ GEN-B)» και των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών «Τηλεματικές εφαρμογές για εμπορικές μεταφορές (ΕΤΠ ΤΕΕΜ)»