/* */

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3447/90 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 1990 περί ειδικών όρων χορήγησης ενισχύσεων για ιδιωτική αποθεματοποίηση στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος