Γραπτή ερώτηση E-4048/09 υποβολή: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE) προς την Επιτροπή. EUROJUST: ανταλλαγή πληροφοριών για ποινικά μητρώα