Γραπτή ερώτηση P-3872/07 υποβολή: Elisa Ferreira (PSE) προς την Επιτροπή. Εμπορικά αμυντικά μέσα