Απόφαση 2004/197/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2004 για τη δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης της χρηματοδότησης των κοινών εξόδων των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας