Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1090 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2020 σχετικά με την έγκριση της μονοϋδροχλωρικής μονοϋδρικής L-ιστιδίνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)