Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.4636 — Teleperformance/The Phone House SAS/The Phone House Services Telecom) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ