Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1762 της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τη χορήγηση άδειας για παρασκεύασμα Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 και Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840, ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για όλα τα είδη πουλερικών προς πάχυνση ή εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή εκτρεφόμενα για αναπαραγωγή (κάτοχος άδειας Chr. Hansen A/S) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)