Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής της 30ης Ιουνίου 2006 για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης