Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2672/87 της Επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 1987 περί καθορισμού των ελάχιστων εισφορών κατά την εισαγωγή ελαιολάδου καθώς και των εισφορών κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του τομέα του ελαιολάδου