Γραπτή ερώτηση E-1749/07 υποβολή: Esko Seppänen (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας