Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 196/2009 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2009 , σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών