Γραπτή ερώτηση E-007665/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Γερμανικό πρόγραμμα Πρωτοβουλία επενδύσεων και ανάπτυξης για την Ελλάδα