Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9897 — Actineo / SHAM / Antevis JV) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 227/10