Υπόθεση F-147/06: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 — Dragoman κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Γενικός διαγωνισμός — Αποκλεισμός από τις προφορικές εξετάσεις)