Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/317 της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2018, για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά την ελάχιστη απόσταση από την ακτή και το ελάχιστο βάθος θάλασσας που οφείλουν να τηρούν οι γρίποι που σύρονται από σκάφη που αλιεύουν το είδος γωβιουδάκι άφια (Aphia minuta) σε ορισμένα χωρικά ύδατα της Ιταλίας (ΕΕ L 62 της 5.3.2018)