Γραπτή ερώτηση E-5750/08 υποβολή: Godfrey Bloom (IND/DEM) προς την Επιτροπή. Ανακύκλωση