Υπόθεση T-542/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2017 — Ουγγαρία κατά Επιτροπής (ΕΤΠΑ — Επιχειρησιακό πρόγραμμα για τις μεταφορές και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα για την Κεντρική Ουγγαρία, τη Δυτική Παννονία, το Κάτω Ουγγρικό Βαθύπεδο, την Κεντρική Τρανσδουναβία, τη Βόρεια Ουγγαρία, το Άνω Ουγγρικό Βαθύπεδο και τη Νότια Τρανσδουναβία — Απόφαση για αναστολή των ενδιάμεσων πληρωμών — Κατάργηση της προσβαλλομένης πράξεως — Κατάργηση της δίκης)