Γραπτή ερώτηση E-2086/09 υποβολή: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Διευκόλυνση εκμάθησης ευρωπαϊκών γλωσσών από τέκνα ευρωπαίων μετακινούμενων πολιτών