Zaak T-711/17: Beschikking van het Gerecht van 14 november 2018 — Spinoit / Commissie e.a. („Beroep tot nietigverklaring en tot schadevergoeding — Handeling van het hoofd van de EU-delegatie in Algerije in het kader van een openbare aanbesteding van diensten — Besluit om te verzoeken om vervanging van verzoeker als deskundige — Beëindiging van het contract tussen de vennootschap die de opdracht uitvoert en verzoeker als gevolg van dit besluit — Geen hoedanigheid van verwerende partij — Handeling waartegen geen beroep kan worden ingesteld — Geen voldoende gekwalificeerde schending van een rechtsregel die particulieren rechten toekent — Oorzakelijk verband — Beroep deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk rechtens ongegrond”)