Υπόθεση T-711/17: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 – Spinoit κατά Eπιτροπής κ.λπ. (Προσφυγή ακυρώσεως και αγωγή αποζημιώσεως — Πράξη που εξέδωσε ο προϊστάμενος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλγερία στο πλαίσιο δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών — Απόφαση με την οποία ζητείται η αντικατάσταση του προσφεύγοντος-ενάγοντος ως εμπειρογνώμονα — Καταγγελία της σύμβασης μεταξύ της ανάδοχης εταιρίας και του προσφεύγοντος-ενάγοντος κατόπιν της αποφάσεως αυτής — Απουσία της ιδιότητας του καθού-εναγόμενου — Πράξη μη δεκτική προσφυγής — Μη ύπαρξη κατάφωρης παραβιάσεως κανόνα δικαίου που έχει ως αντικείμενο την απονομή δικαιωμάτων στους ιδιώτες — Αιτιώδης σύνδεσμος — Προσφυγή-αγωγή εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως αβάσιμη)