Sag T-711/17: Rettens kendelse af 14. november 2018 — Spinoit mod Kommissonen m.fl. (Annullations- og erstatningssøgsmål — retsakt vedtaget af afdelingschefen ved Den Europæiske Unions delegation i Algeriet i forbindelse med en offentlig kontrakt om udveksling af serviceydelser — afgørelse, hvori det kræves, at sagsøgeren erstattes som ekspert — opsigelse af aftalen mellem det kontraherende selskab og sagsøgeren efter denne afgørelse — ingen status som sagsøgt — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for søgsmål — ikke tilstrækkelig kvalificeret tilsidesættelse af en retsregel, som tillægger borgerne rettigheder — årsagsforbindelse — åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er retligt ugrundet)