Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1561 της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2019, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία chlormequat σε καλλιεργούμενα μανιτάρια (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)