Γραπτή ερώτηση E-0348/09 υποβολή: Erik Meijer (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Διαταραχή των εθνικών συστημάτων συλλογής αποβλήτων υάλου εξαιτίας της εισαγωγής φθηνού σπασμένου υάλου από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ με ανεπαρκή δυνατότητα επεξεργασίας