Απόφαση της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2019 για την ανανέωση της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής Πλατφόρμα για τη χρηστή φορολογική διακυβέρνηση, τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και τη διπλή φορολόγηση2019/C 428/08