Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 424/90 της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 1990 για τη θέσπιση εκτάκτων μέτρων στηρίξεως της αγοράς χοιρείου κρέατος στην Ισπανία