Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.5041 — Berkshire Hathaway/Marmon Holdings) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ