Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/736 της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2021 με την οποία επιτρέπεται στην Πολωνία να χορηγήσει άδεια σε βιοκτόνα που αποτελούνται από επιτόπου παραχθέν άζωτο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 3014] (Το κείμενο στην πολωνική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)