Γραπτή ερώτηση P-2725/09 υποβολή: Gisela Kallenbach (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Παρατυπίες στον χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων Cröbern (Σαξωνία, διοικητικό διαμέρισμα Λειψίας)