Κανονισμός (ΕΕ) 2016/324 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2016, για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση ορισμένων προσθέτων τροφίμων που επιτρέπονται σε όλες τις κατηγορίες τροφίμων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)$