Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1042 της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2018, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012, όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις και τις διοικητικές διαδικασίες σχετικά με την εισαγωγή υποστηρικτικών προγραμμάτων, την ψυχολογική αξιολόγηση πληρωμάτων πτήσης, καθώς και τον συστηματικό και τον δειγματοληπτικό έλεγχο ψυχοτρόπων ουσιών, για να διασφαλίζεται η καλή κατάσταση της υγείας των μελών πληρωμάτων πτήσης και των μελών πληρωμάτων θαλάμου επιβατών και όσον αφορά τον εξοπλισμό νεότευκτων αεροπλάνων με στροβιλοκινητήρα, μέγιστης πιστοποιημένης μάζας απογείωσης έως 5700 kg και εγκεκριμένων να μεταφέρουν έξι έως εννέα επιβάτες, με σύστημα προειδοποίησης γειτνίασης εδάφους