Γραπτή ερώτηση P-1250/09 υποβολή: Carlos Coelho (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Εθνικό σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση