Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2402/2001 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2001, για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών