Υπόθεση T-376/17: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 17ης Αυγούστου 2020 — Πολωνία κατά Επιτροπής (ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ – Αναστολή χρηματοδοτικής συνδρομής – Ενίσχυση για την προαναγνώριση ομάδων παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών – Απώλεια του εννόμου συμφέροντος – Κατάργηση της δίκης)