Γραπτή ερώτηση E-5190/07 υποβολή: Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Σύστημα πλοήγησης Galileo