Γραπτή ερώτηση E-5941/08 υποβολή: Luca Romagnoli (NI) προς την Επιτροπή. Τσιμεντοβιομηχανίες στην Καμπανία