Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.4803 — RBS/Sempra) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ