Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 911/2009 της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2009 , σχετικά με την έγκριση νέας χρήσης του παρασκευάσματος Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M ως πρόσθετης ουσίας ζωοτροφών για σολομοειδή και γαρίδες (κάτοχος της άδειας Lallemand SAS) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)