Υπόθεση C-533/06: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Court of Appeal (Ηνωμένο Βασίλειο) στις 28 Δεκεμβρίου 2006 — 02 Holdings Limited & 02 (UK) Limited κατά Hutchinson 3G UK Limited