Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 123/2005 της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 466/2001 όσον αφορά την ωχρατοξίνη ΑΚείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ