Γραπτή ερώτηση E-010057/11 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) προς την Επιτροπή. Συμφωνία αλιείας με την Γκαμπόν