Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 80/90 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 1990 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και στα θραύσματά της