ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2716/90 της κ. Marijke VAN HEMELDONCK προς την Επιτροπή. Ενίσχυση σε επιχειρήσεις