ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1235/91 του κ. Manuel MEDINA ORTEGA προς την Επιτροπή. Εξαγωγή κρομμύων από τις Καναρίους Νήσους