Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1729/93 της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 1993 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1726/92 περί λεπτομερειών εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού των Αζορών και της Μαδέρας σε προϊόντα του τομέα των αυγών και του κρέατος πουλερικών