Μελέτη σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων Προκαταρκτική μελέτη εκτίμησης της βασικής μελέτης σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή των κοινοτικών αρχών όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και την αμοιβαία αναγνώριση στις μη εναρμονισμένες εθνικές κανονιστικές διατάξεις Προκήρυξη διαγωνισμού (αριθ. αναφοράς: XV/95/120/B) Ανοιχτή διαδικασία