Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 184/93 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 1993 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1725/79 περί των λεπτομερειών χορηγήσεως των ενισχύσεων στο αποκορυφωμένο γάλα που μεταποιείται σε σύνθετες ζωοτροφές και στο αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που προορίζεται ιδίως για τη διατροφή των μόσχων