Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 856/90 της Επιτροπής της 3ης Απριλίου 1990 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη