ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2025/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιουλίου 1993 που καθορίζει τις τιμές αναγωγής που ισχύουν για την περίοδο 1993/94 στον αμπελοοινικό τομέα