ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ B4-1350/95 με συζητηση του Michele LINDEPERG προς την Επιτροπή. Συζήτηση η οποία προβλέπεται από το άρθρο Κ.6, τελευταία πρόταση της Συνθήκης ΕΕ